Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL VISION

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Algemene voorwaarden: het onderhavige document “Algemene voorwaarden Virtual Vision”.
2. Virtual Vision: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Henricuskade 83A, 2497NB te ‘s- Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30127749.
3. Wederpartij: de natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, met wie Virtual Vision een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsook eenieder die gebruik maakt van een of meerdere websites van Virtual Vision.
4. Partijen: Virtual Vision en de wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere tussen Virtual Vision en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Virtual Vision zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten, programmatuur of service.
6. Webshop: iedere website van Virtual Vision die voorziet in een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand en waarmee overeenkomsten tot stand kunnen worden gebracht, waaronder, niet-limitatief bedoeld: shop.virtualvision.eu, shop.virtualvision.nl en shop.ureach.nl.
7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Virtual Vision aan de wederpartij te leveren zaken.
8. Programmatuur: door Virtual Vision, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, aangeboden of in het kader van de overeenkomst door Virtual Vision te leveren software, zoals firmware, driver updates en software updates.
9. Service: de in het kader van de overeenkomst door Virtual Vision, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, te verlenen diensten, zoals garantie-uitbreidingen en/of andere services.
10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Virtual Vision en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van Virtual Vision is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Virtual Vision is voorts onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten, programmatuur c.q. services. Virtual Vision kan haar aanbod tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog herroepen.
2. Mocht in geval van een webshopbestelling reeds voor een product zijn betaald en blijkt het product vervolgens niet leverbaar te zijn, dan zal Virtual Vision onverwijld, althans zo spoedig mogelijk voor terugbetaling aan de wederpartij zorgdragen, waarbij de prijs voor het eventueel wel leverbare gedeelte van de overeenkomst door de wederpartij verschuldigd blijft.
3. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Virtual Vision dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
4. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Virtual Vision dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Virtual Vision nimmer tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. De overeenkomst komt, behoudens het navolgende in dit lid, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de ene partij afwijkt van het aanbod van de andere partij, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de laatstbedoelde partij anders aangeeft. In geval aan de wederpartij een proforma factuur is verstrekt, geldt volledige betaling van die factuur als aanvaarding van het aanbod van Virtual Vision. In geval de overeenkomst langs elektronische weg, zoals middels de webshop, telefonisch of per fax wordt aangegaan, komt de overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat Virtual Vision de bestelling van de wederpartij per e-mail heeft bevestigd.
7. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat levering geschiedt door afhalen van de producten door of namens de wederpartij, vindt levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
2. In geval van bezorging door Virtual Vision, bepaalt zij de wijze van verzending van de producten. Virtual Vision bepaalt te allen tijde de verpakking van de producten.
3. Virtual Vision behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren, tenzij zulks redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt bezorging van de producten door Virtual Vision “DAP” (Delivered At Place), volgens de meest recente versie van de Incoterms. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten op het bestemde afleveradres of bij de douane zijn aangeboden.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, behoudens het bepaalde in artikel 5 omtrent verzuim van Virtual Vision, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Virtual Vision verschuldigde bedragen te voldoen.
6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Virtual Vision de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Virtual Vision verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken opslagkosten, extra vrachtkosten e.d. komen dan ook voor rekening van de wederpartij. Ook indien opslag plaatsvindt op eigen locatie van Virtual Vision is de wederpartij opslagkosten verschuldigd. Deze kosten worden door Virtual Vision naar redelijkheid vastgesteld.
7. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Virtual Vision mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen, bij gebreke waarvan Virtual Vision bevoegd is om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Virtual Vision verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN
1. Virtual Vision spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Virtual Vision vermelde en tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Virtual Vision treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Virtual Vision schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Virtual Vision haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. In geval van verzuim als hier bedoeld, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op een verdergaande schadeloosstelling dan restitutie dan wel kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.
2. De leveringstermijnen waartoe Virtual Vision zich jegens de wederpartij heeft verbonden, vangen niet eerder aan dan nadat Virtual Vision alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 6. | PRODUCTVERKOOP: GARANTIE, ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. De door Virtual Vision geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van de levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Virtual Vision levert de producten uitsluitend met (fabrieks)garantie voor zover zulks uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dan wel ten tijde van het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk door Virtual Vision is vermeld.
2. De wederpartij dient, onverminderd haar aanspraken op eventuele garantie, op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Virtual Vision. In geval van ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van de producten, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Virtual Vision.
3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Virtual Vision uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Virtual Vision bestaan.
5. Elke aanspraak op garantie of reclameren vervalt indien de eventueel op het product aangebrachte garantiezegel is verbroken, een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Virtual Vision dan wel haar toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Virtual Vision of haar toeleverancier, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties van de producten welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Virtual Vision zijn uitgevoerd.
6. Producten kunnen uitsluitend met voorafgaande schriftelijke instemming van Virtual Vision worden geretourneerd, waarna, zulks ter keuze van Virtual Vision, gehele of gedeeltelijke terugbetaling of kwijtschelding, dan wel herstel of vervanging, uitsluitend plaatsvindt in geval sprake is van een tekortkoming van Virtual Vision of een geldige garantieaanspraak van de wederpartij. Retournering van de producten geschiedt voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
7. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op garantie indien zij de uit hoofde van de overeenkomst op haar rustende betalingsverplichtingen jegens Virtual Vision is nagekomen.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT
1. Virtual Vision is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Virtual Vision bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
1. In geval de door Virtual Vision te leveren producten voor wederverkoop door de wederpartij bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de wederpartij voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Virtual Vision is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Virtual Vision is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen of met meerdere wederverkopers binnen hetzelfde geografische gebied te contracteren.
3. Virtual Vision garandeert de wederpartij de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederpartij die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen jegens haar eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.

ARTIKEL 9. | BESCHIKBAARSTELLING VAN PROGRAMMATUUR
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is alle door Virtual Vision, al dan niet in het kader van een overeenkomst aangeboden programmatuur afkomstig van de fabrikant van het betreffende product. Deze programmatuur wordt naar beste inzicht en vermogen aan de wederpartij aangeboden, doch zonder dat Virtual Vision kan instaan voor de deugdelijkheid en geschiktheid van de programmatuur voor de door de wederpartij beoogde toepassing. Virtual Vision is dan ook niet aansprakelijk voor programmeerfouten, ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van de programmatuur. Voorts is Virtual Vision niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de programmatuur schade aanrichten aan de hard- of software van de wederpartij. Voor zover redelijkerwijs van Virtual Vision mag worden verlangd, zal zij zich inspannen om, voor zover nodig in samenspraak met de fabrikant, voor de wederpartij een passende oplossing te vinden voor eventuele fouten in de door Virtual Vision aangeboden programmatuur of tekortkomingen in verband met de beschikbaarstelling daarvan door Virtual Vision, zonder dat Virtual Vision ter zake enige verdere aansprakelijkheid aanvaardt.

ARTIKEL 10. | SERVICE
Service, zoals in het kader van garantie-uitbreidingen en on-site-servicecontracten, wordt feitelijk verleend door de fabrikant dan wel toeleverancier van Virtual Vision. Virtual Vision verbindt zich ter zake uitsluitend als reseller van de service, waarbij de feitelijke uitvoering daarvan voor risico van de fabrikant of toeleverancier geschiedt. Bij eventuele fouten of tekortkomingen in de serviceverlening, is Virtual Vision niet aansprakelijk. Voor zover redelijkerwijs van Virtual Vision mag worden verlangd, zal zij zich inspannen om in samenspraak met de fabrikant of toeleverancier, voor de wederpartij een passende oplossing te vinden ter zake eventuele fouten of tekortkomingen in de serviceverlening van de fabrikant c.q. toeleverancier, zonder dat Virtual Vision ter zake enige verdere aansprakelijkheid aanvaardt.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Virtual Vision is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Virtual Vision ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door Virtual Vision in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Virtual Vision gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
3. Voorts is Virtual Vision gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Virtual Vision op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Virtual Vision behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde of geleverde gedeelte van de overeenkomst.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Virtual Vision ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien Virtual Vision de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
7. Ontbinding als in dit artikel bedoeld, geschiedt aan de hand van een aan de wederpartij gerichte buitengerechtelijke schriftelijke verklaring.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN
1. Alle door Virtual Vision vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege. In geval van bezorging van de producten, zijn de prijzen exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Virtual Vision is gerechtigd om prijsstijgingen aan de wederpartij door te berekenen indien zich tussen het moment van de aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijsstijgingen hebben voorgedaan ten aanzien van kostprijsbepalende factoren, bijvoorbeeld ten aanzien van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmateriaal.
3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Virtual Vision aangegeven wijze.
4. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt dat de wederpartij volledige vooruitbetaling is verschuldigd. In geval de overeenkomst op locatie van Virtual Vision wordt gesloten en gelijktijdige levering plaatsvindt, dient betaling contant te geschieden voordat Virtual Vision gehouden is de producten mee te geven.
5. In geval van vooruitbetaling als bedoeld in het vorige lid, is Virtual Vision niet eerder gehouden om de producten te leveren dan nadat de volledige vooruitbetaling door Virtual Vision is ontvangen.
6. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de overigens op de factuur door Virtual Vision voorgeschreven wijze.
7. Indien de wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Virtual Vision, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 6, is Virtual Vision na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder met nadruk begrepen de gegevens met betrekking tot het afleveradres. Voorts draagt de wederpartij de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Virtual Vision kan worden toegerekend.
3. Virtual Vision is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen letselschade, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Virtual Vision is voorts nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies of beschadiging van eventuele data die door de wederpartij op de door Virtual Vision geleverde materiële gegevensdragers is vastgelegd.
4. Mocht Virtual Vision, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Virtual Vision te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient Virtual Vision daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Virtual Vision ter zake vervalt.
5. De aansprakelijkheid van Virtual Vision is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Virtual Vision betrekking heeft. In geval de schade waarvoor Virtual Vision ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk is, excessief is in verhouding tot de factuurwaarde van de overeenkomst, zal haar aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Virtual Vision afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Virtual Vision dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Virtual Vision één jaar.
7. De wederpartij en in het bijzonder de wederverkoper van de producten, vrijwaart Virtual Vision van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Virtual Vision toerekenbaar is. Indien Virtual Vision uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Virtual Vision zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Virtual Vision, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Virtual Vision en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkende clausules gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Virtual Vision of haar leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle producten blijven eigendom van Virtual Vision totdat de wederpartij ter zake de betreffende bestelling al haar betalingsverplichtingen jegens Virtual Vision is nagekomen.
2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Virtual Vision te bewaren. Voorts dienen deze producten voldoende verzekerd te zijn en te blijven tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsook tegen diefstal. De wederpartij zal de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek van Virtual Vision ter inzage te geven.
4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Virtual Vision hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de overeenkomst door de wederpartij verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Virtual Vision of door Virtual Vision aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Virtual Vision op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Virtual Vision de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Virtual Vision staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij derden rusten, behoudt Virtual Vision zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de door haar geassembleerde producten, alsmede op de in de webshop en op de website(s) van Virtual Vision weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst, de eventuele wederverkoopactiviteiten van de wederpartij c.q. het normale gebruik van de webshop c.q. website(s) van Virtual Vision voortvloeit.
2. Een aan de wederpartij toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Virtual Vision het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Virtual Vision wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.


Copyright © 2013 - 2024 Virtual Vision. All rights reserved.